: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

ATAŞEHİR ANAOKULU

Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları, bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

Eğitim ve öğretim programlarımız her öğrencinin bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ilgi ve yetenekleri üzerinde yoğunlaşarak öz güvenlerini ve öğrenmeye karşı pozitif yaklaşımlarını geliştirecek biçimde tasarlanır. Bu yaklaşımla her yaş grubu için farklı seviyelerde dil, matematik, hareket, müzik, sanat, el becerileri ve sosyal gelişim programlarımız oluşturur.

Sosyal Gelişim

Sosyal gelişim becerisi çocuğun içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması ile kazanılır. Çocuğun yaşadığı çevre ve toplum çocuğun sosyal ilişki kurma becerisini birçok yönden etkilemektedir. Sosyal becerileri gelişmiş bir birey çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilir. Çocuğun sosyalleşmesinde arkadaş, akran ilişkilerinin olması çok önemlidir. Paylaşmak, işbirliği içinde davranmak, dayanışma içinde yaşamak, sorumluluk almak, sırasını beklemek, kurallara uymak gibi bireyin toplum içerisinde yaşamını ve uyumunu kolaylaştıracak kuralları uyguladığımız etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenir.

Matematik

Okulöncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden – sonuç ilişkisi kurabilecekleri çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Alan ve şekil, sayılar, olasılık, örüntü ve ölçü gibi konu başlıklarını içeren etkinliklerle öğrencilerimizin matematik becerilerinin gelişmesi desteklenmektedir.

Fen ve Doğa Bilgisi

Programımız öğrencilere bütün duyularını kullanarak büyüme ve değişme, etki ve tepki arasındaki ilişkiyi bulmaları için fırsatlar sunar.  Öğrencilerin gözlem, ölçme, sınıflandırma, ilişki kurma ve tahmin etme yolları ile olayları daha iyi anlayabilmesi sağlanır. Çocuklar bir bilim insanı gibi çevrelerini gözlemlerler, deneyler yaparlar ve keşfederler.

GEMS – Fen ve Matematik Programı  (Great Explorations in Math and Science)

GEMS Programının Amacı;

  • Soran, sorgulayan
  • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
  • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.

Araştırmalar; erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

  • Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
  • Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;

  • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
  • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
  • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
  • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
  • Disiplinler arası eğitim sağlar.

Disiplinler arası eğitim sağlar ve sosyal gelişim programlarımız oluşturur.