Okan Koleji Ataşehir Ortaokulu

Okan Koleji Ataşehir Ortaokulu

Sayısal ve Sözel Bölüm Programı

SAYISAL BÖLÜM VE DERSLERİ

ORTAOKUL MATEMATİK DERSLERİ

Okan Koleji’nde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı kazanarak analitik düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak temel amacımızdır. Bu amaçla Matematik derslerinde; öğrencilerimizi öğrenme sürecinin merkezine almakta, öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onlara farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunmaktayız. Günlük hayatta Matematiği kullanabilen, problemleri yorumlayabilen ve problem çözme becerisi gelişmiş, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen öğrenciler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen göstermekteyiz. Dönem sonuna kadar yapılan sınavlar (KKT, yazılı, deneme vs.)  ve ödevlendirmeler ile öğrencilerimizin akademik gelişim sürecini takip etmekte, gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yaparak süreci kontrol altında tutmaktayız. Uzaktan eğitimde kullandığımız O’Learn dijital öğrenme programımız ile öğrencimizi online süreçte desteklemekteyiz.

Öğretim programımızda projelere yer vermekteyiz. Matematik projeleri kapsamında öğrencilerimiz müze, Matematik Köyü, üniversiteler gibi mekânları ziyaret ederek akıl oyunları, oran ve geometri kavramlarını eğlenceli ortamlarda pekiştirmektedirler.

Matematik Kulübümüzde yaratıcı süreci destekleyen çalışmalar yürütmekteyiz. Ulusal proje çalışmalarına katılarak öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmakta, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle matematiği sınıf dışına taşımakta ve her yıl 14 Mart  “Pi Günü”nü tüm okulda öğrencilerimizle birlikte kutlamaktayız.

Matematik eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Matematik Temelli eğitime önem vermekte , aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de desteklemeye özen göstermekte, bu nedenle STEM ve SEL uygulamalarını müfredata eklemekteyiz.

 ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSLERİ

Özel Okan Ortaokulu’ nda Fen Bilimleri derslerimizde, yapılandırmacı yaklaşımı temel alan, öğrencilerimizin 21.yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji çağına uyumlu, Fen Bilimleri’ne ilgi duyan, özgür düşünen, sorgulayan, araştırmacı, yenilikçi, ezberden uzak, günlük yaşam problemlerine duyarlı olup çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip, fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu doğrultuda; bilgiye ulaşma ve onu etkili biçimde kullanma becerileriyle donatılmış, topluma faydalı, milli değerlerine bağlı, sosyal, uluslararası bakış açısına sahip bireyler olarak öğrencilerimizi yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında ders kazanımlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. MEB ders kaynakları dışında öğretmenlerimiz tarafından önerilen özgün materyaller, çalışma kâğıtları ve eğitim teknolojileri ile ders içi etkinler, bilimsel kazanımları olan aktiviteler ve deneyler ile öğrencilerimizin derse ilgi duymalarını ve bilimden zevk almalarını, pozitif tutum geliştirmelerini sağlamaktayız. Anaokulundan itibaren yaptığımız laboratuvar çalışmalarımızla birçok deney ve etkinlikle teorik öğrenmeyi desteklemekteyiz. Laboratuvar çalışmalarımızda gözlem yaparak, veri toplayarak, kaydederek, yorumlayarak, kontrollü deneyler yaparak, öğrencilerimizin yapılan deneylerin raporlarını yazmalarını, deneylerden sonuç çıkarma becerilerini ve analitik düşünme performanslarını geliştirmekteyiz.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış öğretim teknikleri ile öğrencimize çalışma ortamı hazırlamaktayız. Ödev, proje ve performans görevleriyle öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmekte, öğrenme sürecini yakından takip etmekte, ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediğini belirleyerek öğretim sistemi ve ders planlarımızı yeniden yapılandırmaktayız. Ayrıca çevrimiçi dijital öğrenme platformumuz olan Bleckboard O’learn platformu üzerinden öğrencilerimizi aktif olarak çevrim içi derslerimize dahil etmekteyiz.

Öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek, öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmek, öğrendiği bilgilerin uygulama alanlarında kullanılabilirliğini görmek amacıyla kulüp çalışmaları da yapmaktayız. Bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik parkları, rasathane, uzay gözlem evleri, uzay kampları, bilim müzeleri vb. gibi akademik kazanımı olan geziler yapmaktayız. Bu etkinlikler öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin bu kazanımları içselleştirmelerini sağlamaktayız. Okulumuzda geleneksel olarak her yıl, öğrencilerimizin fark yaratan çalışmalarının ve projelerinin sergilendiği, onların yaratıcılıklarını pekiştiren deneysel gösterilerin düzenlendiği bilim şenliğimizi; birçok disiplinle yapılan eş güdüm ile tüm öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirmekteyiz.

SÖZEL BÖLÜM VE DERSLERİ

TÜRKÇE

Öğrencilerimizin ana dillerini hem bir iletişim aracı  olarak öğrenmeleri hem de   dil öğretiminin dört temel becerisi olan “ dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini geliştirerek  okuduğunu anlama, yorumlama analiz ve sentez yaparak yeni bilgiler üretebilecek bir dil yeterliği kazanmaları  Türkçe programımızın temel  hedeflerindendir.

Tüm seviyelerdeki öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metinleri anlama ve yorumlamalarını sağlamanın yanı sıra sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek;  güzel, doğru ve düzgün yazma becerileri kazanmaları için çalışmalar yapmak; yaratıcı, özgün, sorgulayan, ayrıntıları gören bireyler olmalarını sağlamakla birlikte sanatsal yönlerini de geliştirmek başlıca amaçlarımızdandır.

Derslerimiz MEB müfredatı ve ders kitapları temel alınarak, çeşitli yardımcı kaynaklarla desteklenerek işlenmektedir. Türkçe derslerimizde çok çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak kalıcı öğrenmeyi sağlamayı ve sınavlarda yüksek başarıyı hedefliyoruz.

Tüm sınıf seviyelerine uygun olarak her öğrenci ayda en az bir adet olmak üzere roman veya hikâye türünde bir eser okumakta ve kütüphanemizde gerçekleştirilen yazar buluşmalarına katılmaktadır. Ayrıca okunan eserlerle ilgili olarak öğrencilerin okuma zevkiyle yeteneklerini ve yaratıcılıklarını bütünleyen, çok çeşitli alanları kapsayan, disiplinler arası iş birliğine kapı açan “kitap portfolyo sunumu” etkinliklerini gerçekleştiriyoruz.

Sınıf içinde ders kazanımlarıyla ilgili yapılan sunumlar, münazara ve tartışma çalışmalarıyla tüm öğrencilerin sözlü ifade yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yürütmekteyiz. Öğrenciler, bu çalışmalarla doğru düşünme, strateji geliştirme, ikna etme, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, hızlı ve doğru karar verme gibi kazanımları edinmektedirler.

SOSYAL BİLGİLER/T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI

Sosyal Bilgiler dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, değişen dünyada etkin ve önemli roller üstlenen, yararlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir derstir.

Bu bağlamda; soran, sorgulayan; neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutlu bakabilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, milli ve ahlaki değerleri yüksek, haklarını bilen ve kullanan, demokrasiyi ve evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek bu dersin ana hedeflerindendir.

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihine ilaveten, uygarlık tarihinden de haberdar olan geçmişinden ders alarak geleceğine yön veren tarih bilincine sahip bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri yaşam felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, çağdaş,  dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu hedeflere ulaşmak için; bu ders sınav için bilgi ezberlenmesi gereken, sadece bir  bilgi aktarılan bir ders olarak değil, kalıcı öğrenmeyi sağlamaya ve edindikleri bilgiyi  beceriye dönüştürüp yaşama uyarlayabilmeyi amaç edinen bir ders olarak okutulur.

Derslerimizde bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görsel materyallerden, akıllı tahtadan, her ünite için hazırlanmış sunulardan, haritalardan yararlanıldığı gibi bunun yanında sınıf içi hazırlanmış proje ve performans grupları, konularımızı içeren basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, bulmaca, dersle ilgili yapılan etkinliklerin sergilendiği panolar gibi araç gereç eşliğinde, ünite bazlı gezilerle öğrencilerimizin; okuduğunu, dinlediğini yerinde görerek çoklu öğrenme teknikleriyle daha etkili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI

Derslerimizde öğrencilerimize çağdaş bir anlayışla, dogmalardan uzak bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı sunulmaktadır. MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak dinî bilgilerini ve kültürlerini artırmaya yönelik, erdemli bireyler olmalarını sağlayacak bir eğitim anlayışıyla hareket edilir. İnsan olmanın gereği olan; insani, millî ve manevi değerler; din ve vicdan özgürlüğü evrensel değerlerle ve çağdaş dünya görüşü ile çelişmeyecek bir şekilde öğrencilerimize sunulur.