Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Sayısal ve Sözel Bölüm Programı

SAYISAL BÖLÜM VE DERSLERİ

LİSE MATEMATİK DERSLERİ

İnsan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değer olan matematik bilimi evrenseldir. Matematik insana analiz ve sentez yapabilme gücü verir. ‘Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.’ der, Cahit Arf. Değerli matematikçi Cahit Arf’ın bu sözünden yola çıkarak, Matematiği seven, keşfetmeye ilgi duyan, sebep sonuç ilişkileri kurabilen, eleştiren, sorgulayan ve matematiksel düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra üniversite sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlama hedefine yönelik olarak, konu tarama testleri, deneme sınavları uygulamakta ve sonrasında öğrencinin başarı grafiğini çıkararak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının telafisini yapmaktayız. Ayrıca, öğrencilerimize, işlem becerisi, matematiksel anlama, problem kurma, problem çözme, analitik düşünme, teknolojiyi kullanma üzerine rehberlik etmekteyiz.

Bilgisayar destekli öğretimde, çağın gereksinimlerine uygun şekilde yüklediğimiz dijital içeriklerle derslerimizi işlemekteyiz. Aynı zamanda Okan Üniversitesinden aldığımız destekle Blackboard O’learn dijital platformu uygulamasını ve teknolojik imkanlarından yararlanmaktayız. Sınıf içi etkinliklerle öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmelerine fırsat vermekteyiz. Grup bilinci ile hareket etme ve problem çözebilme becerilerini geliştirmek amacıyla işbirlikçi öğrenme tekniğinden yararlanmaktayız.  Bu sayede sınıf içi kişisel farklıları eğitsel zenginliklere dönüştürme fırsatı vermekteyiz.

Öğrencilerimizin rutin olmayan problemleri çözebilen ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmalarının yanı sıra yaratıcılık, girişimcilik, yenilikçilik ve etkili iletişim gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip olmalarını, günlük hayatta karşılaştıkları problemleri sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak çözmelerini, aynı zamanda  yaratıcı fikirlere açık olmalarını sağlamak amacıyla derslerimizde görselliğe ve bireyselliğe önem vererek yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Dönem sonuna kadar yapılan sınavlar (ÜDS, yazılı, deneme vs.) ve ödevlendirmeler ile öğrencilerin akademik gelişim süreci takip edilir, gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yapılarak süreci kontrol altında tutmaktayız.

Öğretim programında projelere yer verilir. Matematik projeleri kapsamında öğrenciler müze, üniversiteler gibi mekânları ziyaret ederek akıl oyunları, oran ve geometri kavramlarını eğlenceli ortamlarda pekiştirme fırsatı bulmaktadır.

Ulusal proje çalışmalarına katılarak öğrencilerin bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilir, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle matematiği sınıf dışına taşıma fırsatı sunulur ve her yıl 14 Mart “Pi Günü”nü tüm okulda öğrencilerimizle birlikte kutlanmaktadır.

Matematik bölümü, matematiğe ilgi duyan ve geliştirmeyi amaç edinmiş öğrencileri ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI (URFODU), KANGURU gibi yıl içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve sergileri takip ederek öğrencilerimizin katılımını sağlamaktayız.

LİSE FİZİK DERSLERİ

Fizik Dersimizde, Fen Bilimleri eğitimimizde olduğu gibi, teknolojinin hızla ilerlediği ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüz dünyasında bilgi kazanımının yanında bilimin doğasını anlayabilmek, bilimsel bilgi üretebilmek, problemler ortaya koyabilmek, problemleri yorumlayabilmek ve çözümler üretebilmek öğrencilerimizi yetiştirmede öncelikli amaçlarımızdır.

Oluşturduğumuz eğitim öğretim programımızın içinde, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri çerçevesinde analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine, fizik bilgisini günlük yaşam içinde kullanmasına, bilimi, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmesine yönelik olarak sunmaya odaklanmıştır.

Bu çerçevede okulumuzda fizik dersi öğretim programının amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek.
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek.
 • Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak.
 • Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için kullanmak
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak.
 • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilmek.
 • Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak.
 • Fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme, şeklinde sıralanabilir.

LİSE KİMYA DERSLERİ

Kimya; maddenin yapısını, özelliklerini, bileşenlerini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bir bilim dalıdır.

Kavram ve teorilerin incelenmesi kimyasal olayların anlaşılmasını gerektirir.

Kimya dersinin amaçları:

 • Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bireyler yetiştirmeyi,
 • Kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtmayı,
 • Öğrencilerimizin kimyanın temel kavram ve kuramlarını tanımlamasını ve açıklamasını sağlamayı
 • Öğrencilerimizin kimyada problem çözmek için disiplinli bir yaklaşım göstermesini, uygun ölçme yoluyla veri toplamak için gereken deneysel stratejileri tasarlarken takım çalışması becerilerini geliştirmesini, laboratuvar projelerinden elde ettiği verileri anlamlı şekilde raporlamasını, yorumlamasını ve modern teknolojinin kimyadaki keşiflere nasıl bağlı olduğunu açıklayabilmesini, böylece üniversite yaşamında gerekli olacak akademik yorum yapma becerilerini aşılamayı,
 • Öğrencilerin gündelik hayata girmiş kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri ve doğru kullanmalarına yönelik bilinç sağlamaktır.

Bu amaçla oluşturulan ders programımızda; performans çalışmaları, deney tasarımları, etkinlikler ve projelere yer verilmektedir. Öğrenilen kavramların kalıcı olabilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantılar kurulmakta, öğrencilerin kendi deneylerini tasarlamaları desteklenmekte, laboratuvar imkanlarını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmakta ve görsellerden yararlanılmaktadır. 

Çalışmalarımız öğrencilerimizi tam donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmek amacıyla İstanbul Okan Üniversitesinin gücü ve desteğini alarak yürütülmektedir. Üniversitemizde yıllardır kullanılan Olearn eğitim platformu Okan Eğitim Kurumlarında da uzaktan eğitim sürecinde kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla YKS çalışmaları hafta içi derslerimizde yapılmaktadır. Ayrıca düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin öğrenmeleri ölçülüp, eksik kazanımları tespit edilerek giderilmeye çalışılmaktadır.

LİSE BİYOLOJİ DERSLERİ

Biyoloji, canlı bilimidir. Yeryüzünün en gelişmiş canlısı da insandır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliği, koşulsuz düşünme yeteneği ve merak duygusudur. İnsanın, teknolojinin ilerlemesiyle kendine gelişmiş bir yaşam kurduğu ve Biyoloji biliminin bu konuda çok büyük bir öneme sahip olduğunun farkındayız.

Bu nedenle okullarımızda Biyoloji bilimini öğrencilere en iyi şekilde kavratabilmek için günlük hayatla konuları ilişkilendirmeye çalışmaktayız. Bilimin doğasını anlamasını, öğrenmeyi öğrenmesini hedefliyoruz. Böylece değişen dünya koşullarına ayak uydurabilme ve çevre için neler yapabilecekleri konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmeye özen göstermekteyiz. Sıfır Atık Projesi kapsamında okulumuzda atık pil, plastik kapak, atık yağ ve elektronik atık toplama konusunda öğrencilerimizle çalışma yapmaktayız.

Öğrencilerimizle koyduğumuz hedeflere ulaşma yolunda derslerde özellikle soru-cevap, anlatım, proje geliştirme laboratuvarlarda deneysel çalışmalar, güncel konularda araştırma ve tartışma yöntemleri ile aktif ve etkin bir öğrenme yolu izlemekteyiz. Biyoloji derslerinde düzenli tekrar, ödevlerin zamanında yapılması, dersi derste öğrenmenin öğrenci başarısında etkisi büyüktür.

Büyük gururumuz, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar bilim insanı olma ile ilgili düşüncesi çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular; “Çoğu İnsan Zeka Ya İnanır, Ben İnanmıyorum. Bizi Birbirimizden Ayıran Emektir. Ben Çalışmaya İnanıyorum”.

İstanbul OKAN Üniversitesi bünyesindeki değerli hocalarımızla birlikte bilimsel topluma katkı sağlayan, öğrencilerimizin öğrendikleri bilgilerin uygulama alanlarını denedikleri projeler üretmekteyiz. Bu çalışmalarımızı sürekli güncellenen ve güçlendirilen kaynaklarımızla özenle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz süreci uzaktan eğitimde en verimli şekilde değerlendirip, Okan Üniversitesi’nin güçlü dijital alt yapısı O’learn programı ile öğrencilerimize çevrim içi eğitim fırsatı sunarak onlara her ortamda ulaşmaya çalışmaktayız. Çünkü biz çalışmanın önemine inanıyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSLERİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersiyle öğrencilerimizin bilinçli ve etkin bir şekilde teknolojiyi kullanabilmelerini, iyi bir dijital okuryazar olmalarını, gündemi yakından takip edebilmelerini ve yenilikçi projeler geliştirerek insan yaşamını kolaylaştırmaları hedefliyoruz. Öğrencilerimizin; bilgiyi araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanması, bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve günlük hayat problemlerinin çözümünde bu yöntemleri kullanabilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin;

 • Teknolojik gelişmeleri takip eden, teknolojiyi doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilen, basit programlar yazabilecek bilgi ve beceriye sahip,
 • Diğer derslerle bağlantılı olarak bilişim teknolojileri becerilerini kullanarak çeşitli projeler yapabilen,
 • Ödevlerini hazırlayabilecek, yazışmalar ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgisayar kullanabilen,
 • Ödevleri etkili sunum teknikleri kullanarak hazırlayabilen ve bir sunum programını kullanabilen,
 • İyi bir dijital vatandaş olarak bilişim etiği kurallarını uygulayan ve bu kurallar kapsamında hareket eden,
 • İnternette bulduğu bilginin doğruluğunu araştırabilen,
 • Çeşitli Web 2.0 araçlarını kullanabilen,
 • Basit düzeyde Web tasarımı yapabilen,
 • Günlük yaşantısında bültenler, broşürler, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, etiketlerle ilgili tasarımları hazırlayabilecek düzeyde bir grafik tasarım aracını kullanabilen,
 • Üç boyutlu ürünler tasarlayıp baskısını alabilen bireyler olarak yetişmesi sağlanır.

Bu hedefler doğrultusunda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında diğer derslerle bağlantı kurularak disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır. Her bir konunun sonunda bir ürün oluşturulması hedeflenir. Grup çalışmaları ile öğrencilere akran aracılığıyla öğrenme fırsatı yaratılır.


SÖZEL BÖLÜM VE DERSLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Özel Tuzla Okan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı; Türk millî eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, Türkçeyi koruyan, gelişim ve değişime açık, ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştirmektir.

Lise eğitiminde her düzeyde hazırlanan seçkilerle yapılandırıcı öğretim modeli uygulamaktayız. Öğrencilerimize müfredat doğrultusunda dünya ve Türk edebiyatından seçme kitaplarla tanıştırıyoruz. Bu kitapları okutarak kitapların sunumlarını ve sergilerini düzenliyoruz. Hazırladığımız etkinlik kitapçıklarıyla eserlerle ilgili anlama, analiz, araştırma, yorumlama, değerlendirme, dil ve anlatım çalışmaları yaptırmaktayız. Ders içi etkinlik kapsamında öğrencilerimizi müze gezilerine götürmekteyiz. Öğrencilerimizin yazarları tanımalarını ve görsel olarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Okuduğumuz kitaplar sonucu yazar söyleşileri yapıyoruz. Öğrencilerimiz yazarlarla doğrudan iletişim kurma ve kitap hakkında sorular sorma şansını elde ediyorlar.

Hazırlık sınıflarında okulumuzun ve dersimizin temel beklentilerini öğrencilerimize kazandırmak,

9. ve 10. sınıf düzeylerinde, derslerimizi öğrencilerimizin MEB müfredatı için ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri geliştirmelerine yönelik planlamalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları entelektüel bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenci profiline uygun olarak her yıl gözden geçirilerek güncellenen eğitim stratejileri kullanıyor ve ders malzemeleri hazırlıyoruz. 11. ve 12. sınıflarda öğrencilere uygun olarak TYT ve AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Buna ek olarak eksik kazanımları gidermek için etüt dersleri yaparak bilgileri daha kalıcı hale getiriyoruz. YKS’ye yönelik çalışmalarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

Sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi doğru kullanarak duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Okulumuzun akademik dürüstlük ilkelerini öğrencilerimize kazandırıyoruz, yaptıkları çalışmalarda öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz ve öğrencilerimize bu çalışmalarda rehberlik ediyoruz.

Atatürk: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekâyı eğitmektir.” der. Biz de bu doğrultuda öğrencilerimize İstanbul Okan Üniversitesinden aldığımız güçle kültür birikimi kazandırmaya çalışıyoruz.

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Bireyin yaşadığı topluma uyum sağlamasını, aynı zamanda toplumun bir parçası olduğunu algılamasını sağlayan, ayrıca gerektiğinde içinde yaşadığı toplumun sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermesinde etkili olan disiplinler bütünüdür. Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi disiplinlerden oluşur.

Sosyal bilimler zümresi olarak ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş ve bunları kendileriyle özleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanan insan haklarına saygılı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedef edinmiş laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bölümümüz dersleri yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde anlatım, soru cevap, drama, sunumlar, oyunlar, çalışma kağıtları, yardımcı kitaplar ve etkinliklerle işlenir. Okan Eğitim Kurumlarında araştırmaya dayalı eğitim verilerek öğrencilerin bilgiye ulaşmaları hedeflenir ve bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi anlama, kullanma becerileri geliştirilir.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar, çevre projeleri düzenlemekte , öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız. İstanbul Okan Üniversitesi’nin de desteğiyle önemli akademisyen ve tarihçileri okulumuza davet ederek söyleşiler düzenlemekteyiz.

9. ve 10. Sınıflarımızla akademik çalışmalara ve etkinliklere ağırlık vererek öğrencilerimizin entelektüel birikime sahip bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Üniversite sınavlarına yönelik çalışmalara 9. Sınıftan itibaren başlarken bu çalışmalara 11. ve 12. Sınıf kademelerinden itibaren ağırlık vermekteyiz. Hafta sonları düzenlenen kurs çalışmalarımız, hafta içi etütlerimiz ve düzenli olarak yapılan kazanım testi ve deneme sınavlarıyla öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaktayız.

TARİH

Okulumuzda tarih derslerinde amacımız Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını kavramış, araştıran, sorgulayan ve eleştiren, araştırmacı ve girişimci bireyler yetişmektir.

Tarih dersi lisede bütün sınıf seviyelerinde haftada iki ders saati üzerinden zorunlu olarak verilmektedir. Derslerimiz 9. sınıfta genel tarih, 10. ve 11. sınıflarda Osmanlı Tarihi, 12. sınıfta ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adı altında işlenmektedir. Ayrıca 11. ve 12. sınıf Türkçe – Matematik bölümü öğrencilerimizle fazladan 2-4 ders saati seçmeli tarih dersleri konulmaktadır. 9. ve 10. sınıflarımızla akademik çalışmalara ve etkinliklere ağırlık vererek öğrencilerimizin entelektüel birikime ve tarih bilincine sahip bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Üniversite sınavlarına yönelik çalışmalara 9. sınıftan itibaren başlarken bu çalışmalara 11. ve 12. sınıf kademelerinden itibaren ağırlık vermekteyiz. 

Derslerimizde ayrıca il içi ve dışı gezileriyle öğrencilerin tarihimizi tanımaları, tarihimize sahip çıkmaları ve tarihimizi koruma bilinci geliştirmelerini sağlamaktayız. İstanbul Okan Üniversitesinin de desteğiyle önemli akademisyen ve tarihçileri okulumuza davet ederek söyleşiler düzenlemekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası proje çalışmalarıyla tarih araştırma yöntemleri konusunda desteklenmekteyiz böylece öğrenciye yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sağlanmaktayız. 

COĞRAFYA

Coğrafya dersinde hedefimiz öncelikle Türkiye’nin sahip olduğu konum özelliklerinden yola çıkarak Türkiye’nin potansiyellerini değerlendirmek ve yorum yapma yeteneğini geliştirmektir. Öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemizle ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve gelecekteki yaşantılarında etkili bir şekilde kullanabilecekleri bir donanıma sahip olmaları diğer bir hedefimizdir.

Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme modeli kapsamında coğrafi bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte ve güncel hayata entegre edilerek dersler işlenmektedir. Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayıp kullanabilmelerini bu kapsamda çok kültürlülük, çevre sorunları gibi olay ve olgulara bilinçli, duyarlı ve saygılı yaklaşan bireyler olmaları yönünde dersler şekillenmektedir.

9. ve 10. sınıflarda; temel coğrafya bilgisi oluşturmak, doğa insan etkileşimini, yer şekillerinin oluşum süreçlerini öğrenmek, iklim elemanlarını tanıyarak, Türkiye ve Dünya iklimleri hakkında bilgi sahibi olmak, nüfus ve yerleşme hakkında yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

11. ve 12. sınıflarda ise; hedefledikleri üniversitelere girmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sınava hazırlık programı yürütülmektedir.

Dersler MEB müfredatını kapsayacak şekilde işlenir. Programımızı hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerin kazanımları ve deneyimlerini zenginleştirmek üzere geliştiririz.