Ortaokul

Ortaokul

Sayısal ve Sözel Bölüm Programı

SAYISAL BÖLÜM VE DERSLERİ

ORTAOKUL MATEMATİK DERSLERİ

Okan Kolejinde öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan matematik programı uygulanır. 5,6,7 ve 8.sınıf matematik derslerinde MEB müfredatı takip edilir ve öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Temel matematiksel işlem becerilerini kazandırmak,
 • Matematik terminolojisini doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Günlük hayat ve diğer disiplinler ile matematiği ilişkilendirmelerini sağlamak,
 • Matematik okuryazarlığı becerilerini geliştirmek,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmak,
 • Akıl yürütme, yaratıcılık, soyut veya uzamsal düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlamak,
 • Matematik kaynaklarına ulaşabilmelerini ve doğru şekilde kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizi bilgi ve beceri düzeylerine uygun farklı çalışmalar ile desteklemek,
 • Ulusal ve uluslararası matematik sınavlarına yönelik çalışmak isteyen öğrencilere destek olmak,

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Dönem sonuna kadar yapılan sınavlar (ÜDS, yazılı, deneme vs.) ve ödevlendirmeler ile öğrencilerin akademik gelişim süreci takip edilir, gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yapılarak süreç kontrol altında tutulur.

Öğretim programında projelere yer verilir. Matematik projeleri kapsamında öğrenciler müze, Nesin Matematik Köyü, üniversiteler gibi mekânları ziyaret ederek akıl oyunları, oran ve geometri kavramlarını eğlenceli ortamlarda pekiştirme fırsatı bulur.

Ulusal proje çalışmalarına katılarak öğrencilerin bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilir, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle matematiği sınıf dışına taşıma fırsatı sunulur ve her yıl 14 Mart “Pi Günü” tüm okulda öğrencilerimizle birlikte kutlanır.

Derslerimiz, öğrenci merkezli olarak tasarlanır. 8.sınıflarımız ile matematik derslerinde LGS kapsamında detaylı çalışmalar yapılır. Matematik bölümü, matematiğe ilgi duyan ve geliştirmeyi amaç edinmiş öğrencileri MATBEG, URFODU gibi yıl içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve sergileri takip ederek öğrencilerimizin katılımını sağlanır.

 

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSLERİ

Özel Okan Ortaokulu’ nda Fen Bilimleri derslerimizde, yapılandırmacı yaklaşımı temel alan, öğrencilerimizin 21.yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji çağına uyumlu, Fen Bilimleri’ne ilgi duyan, özgür düşünen, sorgulayan, araştırmacı, yenilikçi, ezberden uzak, günlük yaşam problemlerine duyarlı olup çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip, fen okuryazarı bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu doğrultuda; bilgiye ulaşma ve onu etkili biçimde kullanma becerileriyle donatılmış, topluma faydalı, milli değerlerine bağlı, sosyal, uluslararası bakış açısına sahip bireyler olarak öğrencilerimizi yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında ders kazanımlarımızı sürekli olarak güncellemekteyiz. MEB ders kaynakları dışında öğretmenlerimiz tarafından önerilen özgün materyaller, çalışma kâğıtları ve eğitim teknolojileri ile ders içi etkinler, bilimsel kazanımları olan aktiviteler ve deneyler ile öğrencilerimizin derse ilgi duymalarını ve bilimden zevk almalarını, pozitif tutum geliştirmelerini sağlamaktayız. Anaokulundan itibaren yaptığımız laboratuvar çalışmalarımızla birçok deney ve etkinlikle teorik öğrenmeyi desteklemekteyiz. Laboratuvar çalışmalarımızda gözlem yaparak, veri toplayarak, kaydederek, yorumlayarak, kontrollü deneyler yaparak, öğrencilerimizin yapılan deneylerin raporlarını yazmalarını, deneylerden sonuç çıkarma becerilerini ve analitik düşünme performanslarını geliştirmekteyiz.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış öğretim teknikleri ile öğrencimize çalışma ortamı hazırlamaktayız. Ödev, proje ve performans görevleriyle öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmekte, öğrenme sürecini yakından takip etmekte, ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediğini belirleyerek öğretim sistemi ve ders planlarımızı yeniden yapılandırmaktayız. Ayrıca çevrimiçi dijital öğrenme platformumuz olan Blackboard O’learn platformu üzerinden öğrencilerimizi aktif olarak çevrim içi derslerimize dahil etmekteyiz.

Öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek, öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmek, öğrendiği bilgilerin uygulama alanlarında kullanılabilirliğini görmek amacıyla kulüp çalışmaları da yapmaktayız. Bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik parkları, rasathane, uzay gözlem evleri, uzay kampları, bilim müzeleri vb. gibi akademik kazanımı olan geziler yapmaktayız. Bu etkinlikler öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin bu kazanımları içselleştirmelerini sağlamaktayız. Okulumuzda geleneksel olarak her yıl, öğrencilerimizin fark yaratan çalışmalarının ve projelerinin sergilendiği, onların yaratıcılıklarını pekiştiren deneysel gösterilerin düzenlendiği bilim şenliğimizi; birçok disiplinle yapılan eş güdüm ile tüm öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirmekteyiz.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSLERİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersiyle öğrencilerimizin bilinçli ve etkin bir şekilde teknolojiyi kullanabilmelerini, iyi bir dijital okuryazar olmalarını, gündemi yakından takip edebilmelerini ve yenilikçi projeler geliştirerek insan yaşamını kolaylaştırmaları hedefliyoruz. Öğrencilerimizin; bilgiyi araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanması, bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve günlük hayat problemlerinin çözümünde bu yöntemleri kullanabilmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin;

 • Teknolojik gelişmeleri takip eden, teknolojiyi doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Bir problemin çözüm aşamalarının sıralı bir şekilde yazılarak algoritma oluşturabilen, basit programlar yazabilecek bilgi ve beceriye sahip,
 • Diğer derslerle bağlantılı olarak bilişim teknolojileri becerilerini kullanarak çeşitli projeler yapabilen,
 • Ödevlerini hazırlayabilecek, yazışmalar ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgisayar kullanabilen,
 • Ödevleri etkili sunum teknikleri kullanarak hazırlayabilen ve bir sunum programını kullanabilen,
 • İyi bir dijital vatandaş olarak bilişim etiği kurallarını uygulayan ve bu kurallar kapsamında hareket eden,
 • İnternette bulduğu bilginin doğruluğunu araştırabilen,
 • Çeşitli Web 2.0 araçlarını kullanabilen,
 • Basit düzeyde Web tasarımı yapabilen,
 • Günlük yaşantısında bültenler, broşürler, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, etiketlerle ilgili tasarımları hazırlayabilecek düzeyde bir grafik tasarım aracını kullanabilen,
 • Üç boyutlu ürünler tasarlayıp baskısını alabilen bireyler olarak yetişmesi sağlanır.

Bu hedefler doğrultusunda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında diğer derslerle bağlantı kurularak disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır. Her bir konunun sonunda bir ürün oluşturulması hedeflenir. Grup çalışmaları ile öğrencilere akran aracılığıyla öğrenme fırsatı yaratılır.

 

SÖZEL BÖLÜM VE DERSLERİ

TÜRKÇE

Okulumuzda Türkçe öğretimi sözlü ve yazılı dil becerilerinin gelişimine ek olarak metinler arası düşünme, anlama, sorgulama, sentez yapma, değerlendirme ve tartışma gibi zihinsel becerilerin de kazanımını hedefler. Ana dillerini hem bir iletişim aracı  olarak öğrenmeleri hem de  dil öğretiminin dört temel becerisi olan “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini birlikte geliştirerek;  okuduğunu anlama, yorumlama analiz ve sentez yaparak yeni bilgiler üretebilecek bir dil yeterliği kazanmaları  Türkçe programımızın temel  hedeflerindendir. Öğrencilerin izledikleri, dinledikleri, okudukları ve yazdıkları metinleri anlama ve yorumlamalarını sağlamanın yanı sıra sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, yazım ve noktalama kurallarına uygun güzel ve etkili yazmalarını sağlamak, dil bilgisi kurallarını kalıcı öğrenmeyi amaç edinerek kavratmak ve yapılan tüm çalışmalardaki amaçlarımızı davranışa dönüştürmek başlıca hedeflerimizdendir.

Yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin okumayı alışkanlık haline getirmeleri ve entelektüel zevki gelişmiş bireyler olarak olayları farklı açılardan değerlendirmeleri amaçlanır. Türkçeden başlayarak dil öğretimine özel bir önem verilir çünkü dil becerisi iletişim yeteneğini; iletişim yeteneği ise yaşamsal başarıyı doğrudan etkiler.

Kitap incelemeleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar buluşmaları, münazaralar ve yarışmalar ile öğrencilerimiz, Türkçe çalışmalarını diğer disiplinlerle bütünleştirerek kendilerini çok yönlü olarak geliştirirler.

Soyut bilgi yerine somut bilgi, yapıcı, uygulanabilir bilgiler verilir; bu bilgilere götüren yol ve yöntemler izlenir. Olaylar, olgular, nesneler, kavramlar, karşıtlarıyla incelenir; kişi, dünya, zaman üçgeni dil ve anlam boyutlarıyla ele alınır.

SOSYAL BİLGİLER/T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI

Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersleri kapsamında Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan, bu ilke ve devrimleri yaşam felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğinde soran, sorgulayan, neden- sonuç ilişkisi kurabilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, milli ve ahlaki değerleri yüksek, haklarını bilen ve kullanan, demokrasiyi ve evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Derslerimizde öğrenmenin kalıcılığını sağlamak için görsel materyallerden, akıllı tahtadan; her ünite için hazırlanmış sunulardan, haritalardan, bulmacalardan yararlanmaktayız. Bunun yanında dersle ilgili yapılan etkinliklerin sergilendiği panolar hazırlamakta, ünite bazlı geziler yaparak öğrencilerimizin okuduğunu, dinlediğini yerinde görmekte daha etkili öğrenmelerini sağlamaktayız.  Bunların yanı sıra 7. ve 8. sınıflarımızda LGS’ye hazırlık çalışmaları kapsamında öğrencilerimizle hafta sonu kursları, hafta içi etütleri ve deneme sınavları yapmaktayız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI

Derslerimizde öğrencilerimize çağdaş bir anlayışla, dogmalardan uzak bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı sunulmaktadır. MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak dinî bilgilerini ve kültürlerini artırmaya yönelik, erdemli bireyler olmalarını sağlayacak bir eğitim anlayışıyla hareket edilir. İnsan olmanın gereği olan; insani, millî ve manevi değerler; din ve vicdan özgürlüğü evrensel değerlerle ve çağdaş dünya görüşü ile çelişmeyecek bir şekilde öğrencilerimize sunulur.